Sản phẩm dịch vụ khác

Hệ thống đăng ký kinh doanh

Quản lý ĐKKD : cung cấp chức năng hỗ trợ nghiệp vụ xử lý  đăng ký kinh doanh cho cán bộ xử lý .

Quản lý CSDL doanh nghiệp : Xây dựng CSDL doanh nghiệp ĐKKD phục vụ tra cứu, xác minh thông tin cấp quận huyện.

Hệ thống quản lý hộ tịch

Cung cấp chức năng cho phép cán bộ/ chuyên viên sử lý hồ sơ hộ tịch tại các cấp quận/huyện phường / xã cập nhật, khai thác đúng phạm vi quyền hạn

Hệ thống quản ký cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Quản lý và cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ quản lý VSATTP

Hệ thống Quận/Phường điện tử

Quản lý sổ công chứng, sổ lao động, đào tạo nghề

Quản lý thi đua khen thưởng

Quản lý đơn thư khiếu nại

Quản lý vi phạm hành chính